Gedragscode Reggestroom

Vrijwillige medewerkers zijn dienaren van Christus, die zich uitstrekken om dienende leiders te worden zoals Jezus ons heeft voorgedaan. (Johannes 13:3-14). Misbruik van autoriteit kan een specifieke verleiding zijn als iemand een rol wordt gegeven die vertrouwen en macht met zich meebrengt. Dit misbruik moet te allen tijde vermeden worden.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van Reggestroom zijn niet eenduidig. Maar er is wel één heel duidelijke grens namelijk; dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld ter bescherming van de mensen die aan ons zijn toevertrouwd. Wanneer je deel bent van een team met verantwoordelijkheid voor minderjarige en/of kwetsbare mensen, verwachten we dat je onderstaande gedragscode onderschrijft:

I. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt en heeft de omgangsrichtlijnen gelezen en verklaart hiernaar te handelen naar zijn beste kunnen.
 2. De medewerker onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen medewerker en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De medewerker mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De medewerker heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen volgens het meldprotocol.
 9. De medewerker vermijd situaties, waarin hij/zij alleen is met een minderjarige of iemand van het andere geslacht, en gaat alleen met hen om op zichtbare, openbare plaatsen. Ook in het geval van pastorale en persoonlijke gesprekken, doet hij/zij dat op publieke plaatsen.
 10. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het oudsten-team of de vertrouwenspersoon.

II. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen, die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd. In deze procedure zal hoor en wederhoor plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Ik ga akkoord met de gedragscode van Reggestroom