Gedragscode Reggestroom

Vrijwillige medewerkers zijn dienaren van Christus, die zich uitstrekken om dienende leiders te worden zoals Jezus ons heeft voorgedaan. (Johannes 13:3-14). Misbruik van autoriteit kan een specifieke verleiding zijn als iemand een rol wordt gegeven die vertrouwen en macht met zich meebrengt. Dit misbruik moet te allen tijde vermeden worden.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van Reggestroom zijn niet eenduidig. Maar er is wel één heel duidelijke grens namelijk; dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld ter bescherming van de mensen die aan ons zijn toevertrouwd. Wanneer je deel bent van een team met verantwoordelijkheid voor minderjarige en/of kwetsbare mensen, verwachten we dat je onderstaande gedragscode onderschrijft:

I. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt en heeft de omgangsrichtlijnen gelezen en verklaart hiernaar te handelen naar zijn beste kunnen.
 2. De medewerker onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen medewerker en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De medewerker mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De medewerker heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen volgens het meldprotocol.
 9. De medewerker vermijd situaties, waarin hij/zij alleen is met een minderjarige of iemand van het andere geslacht, en gaat alleen met hen om op zichtbare, openbare plaatsen. Ook in het geval van pastorale en persoonlijke gesprekken, doet hij/zij dat op publieke plaatsen.
 10. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het oudsten-team of de vertrouwenspersoon.

II. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen, die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd. In deze procedure zal hoor en wederhoor plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Ik ga akkoord met de gedragscode van Reggestroom

I hereby agree with the Reggestroom Code of Conduct

Code of Conduct Reggestroom

Volunteer workers are servants of Christ, reaching out to become servant leaders as Jesus showed us. (John 13:3-14). Abuse of authority can be a specific temptation when someone is given a role that entails trust and power. This abuse must be avoided at all times.

Many boundaries in the contact between (voluntary) workers and minor members/participants in Reggestroom’s activities are not clear. But there is one very clear limit: that sexual acts and contacts between (young) adult volunteers and minors who come to us are absolutely unacceptable!

That is why we have drawn up a code of conduct to protect the people entrusted to us. If you are part of a team with responsibility for minors and/or vulnerable people, we expect you to subscribe to the following code of conduct:

I. The rules of conduct for (voluntary) workers:

 1. The worker must provide an environment and an atmosphere in which the minor feels safe and respected and has read the interaction guidelines and declares that he will act accordingly to the best of his ability.
 2. The worker shall refrain from treating the pupil in a manner that affects the minor’s dignity.
 3. The worker does not intrude further into the minor’s private life than is functionally necessary.
 4. The worker shall refrain from any form of sexual approach and abuse towards the minor. All sexual acts, acts, contacts and relationships between a worker and a minor under the age of 16 are not permitted under any circumstances and are considered sexual misconduct.
 5. The worker may not touch the minor in such a way that this touch can reasonably be expected to be experienced as sexual or erotic in nature.
 6. During training days, camps, trips, outings and the like, the worker will treat minors and the areas in which they are located, such as the locker room or hotel room, with great restraint and respect.
 7. The worker has the duty to protect the minor to the best of his ability against forms of unequal treatment and sexually transgressive behavior and will actively ensure that the code of conduct is complied with by everyone involved with the minor.
 8. If the worker identifies behavior that is not in accordance with this code of conduct and if there are suspicions of sexual misconduct, he is obliged to report this to the persons designated by the board in accordance with the reporting protocol.
 9. The worker avoids situations in which he/she is alone with a minor or someone of the opposite sex, and only interacts with them in visible, public places. Even in the case of pastoral and personal conversations, he/she does so in public places.
 10. The worker does not receive or give any (in)material compensation that is not reasonable.
 11. In those cases where the code of conduct does not (directly) provide, or in case of doubt about the permissibility of certain behavior, it is the worker’s responsibility to act in the spirit of the code of conduct and, if necessary, to contact the senior team about this. or the confidential counselor.

II. Description of sexual misconduct with minors and sanctions policy
By sexual misconduct with minors we mean: Any form of sexual behavior or sexual advances, in a verbal, non-verbal or physical sense, whether intentional or unintentional, that is experienced as unwanted or forced by the person undergoing it; and/or takes place within an unequal power relationship (adult-child, care provider-client, management-youth member, etc.); and/or other acts or behavior that are punishable under the Criminal Code.

Behavior that, according to the above description, falls under sexually unacceptable behavior with minors, can be sanctioned. In these proceedings there will be a hearing and rebuttal. The sanctions consist of excluding volunteer work with minors for a short or longer period of time by recording personal data in a central register. Sexually transgressive behavior that the board deems to fall under the Criminal Code will be reported to the police/judiciary.