Onze jaarcijfers

Jaarcijfers 2023

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764.
Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids kinderwerk, R-youth tiener en jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders en onderwijs op allerlei gebied, b.v. R-Basic fundamenten cursus, en Alpha. Verder worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden als locale en regionale belangstellenden.
Als gemeente werken we samen met “Activate Network”, een translokaal team. Vanuit deze teams zijn er externe mensen met apostolische gaven, die met ons connecten, meekijken, ons dienen en toerusten.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund.

BESTUUR
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van apostolisch team te worden geraadpleegd. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. D. Spoon, mevr. N. Spoon, dhr. JH. de Wilde, mevr. L. de Wilde, dhr. H. de Wilde, mevr. G.M. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van leiders. In 2023 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vast dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. Jaarlijks wordt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2023
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2023. De totale inkomsten bedragen € 105.912,- en de uitgaven € 85.623,-

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, abonnementen, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

Balans 2022

inventaris€ 6.996eigen vermogen€ 28.054
vorderingen€ 512voorziening giften€ 25.457
liquide middelen€ 48.170schulden€ 2.167
totaal€ 55.678totaal€ 55.678

Jaarcijfers 2022

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764.
Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids kinderwerk, R-youth tiener en jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders en onderwijs op allerlei gebied, b.v. R-Basic fundamenten cursus, en Alpha. Verder worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden als locale en regionale belangstellenden.
Als gemeente werken we samen met “Activate Network”, een translokaal team, en “Hillsong Leadership Network”, en zijn we verbonden met NCMI. Vanuit deze teams zijn er externe mensen met apostolische gaven, die met ons connecten, meekijken, ons dienen en toerusten.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund.

BESTUUR
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van apostolisch team te worden geraadpleegd. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. H. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van diakenen. In 2022 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. Jaarlijks wordt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2022
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2022. De totale inkomsten bedragen € 72.695,- en de uitgaven € 76.302.

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, abonnementen, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

Balans 2022

inventaris€ 5.351eigen vermogen€ 7.765
vorderingen€ 0voorziening giften€ 22.413
liquide middelen€ 26.021schulden€ 1.194
totaal€ 31.372totaal€ 31.372

Jaarcijfers 2021

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764.
Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids kinderwerk, R-youth tiener en jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders en onderwijs op allerlei gebied, b.v. R-Basic fundamenten cursus, en Alpha. Verder worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden als locale en regionale belangstellenden.
Als gemeente werken we samen met “Activate Network”, een translokaal team, en “Hillsong Leadership Network”, en zijn we verbonden met NCMI. Vanuit deze teams zijn er externe mensen met apostolische gaven, die met ons connecten, meekijken, ons dienen en toerusten.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund.

BESTUUR
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van apostolisch team te worden geraadpleegd. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. H. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van diakenen. In 2021 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. Jaarlijks wordt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2021
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2021. De totale inkomsten bedragen € 65.996,- en de uitgaven € 72.850.

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

Balans 2021

inventaris€ 8.670eigen vermogen€ 11.373
vorderingen€ 0voorziening giften€ 24.492
liquide middelen€ 31.343schulden€ 4.148
totaal€ 40.013totaal€ 40.013

Jaarcijfers 2020

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764.
Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids kinderwerk, R-youth tiener en jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders en onderwijs op allerlei gebied, b.v. R-Basic fundamenten cursus, en Alpha. Verder worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden als locale en regionale belangstellenden.
Als gemeente werken we samen met “Activate Network”, een translokaal team, en “Hillsong Leadership Network”, en zijn we verbonden met NCMI. Vanuit deze teams zijn er externe mensen met apostolische gaven, die met ons connecten, meekijken, ons dienen en toerusten.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund.

BESTUUR
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van apostolisch team te worden geraadpleegd. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. H. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van diakenen. In 2020 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. In onze nieuwsbrief wordt jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2020
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2020. De totale inkomsten bedragen € 80.907,- en de uitgaven € 71.188.

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

Balans 2020

inventaris€ 12.111eigen vermogen€ 18.227
vorderingen€ 0voorziening giften€ 22.829
liquide middelen€ 30.099schulden€ 1.154
totaal€ 42.210totaal€ 42.210

Jaarcijfers 2019

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764.
Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids kinderwerk, R-youth tiener en jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders en onderwijs op allerlei gebied, b.v. R-Basic fundamenten cursus, en Alpha. Verder worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden als locale en regionale belangstellenden.
Als gemeente werken we samen met “Activate Network”, een translokaal team, en “Hillsong Leadership Network”, vanuit deze teams zijn er externe mensen met apostolische gaven, die met ons connecten, meekijken, ons dienen en toerusten.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund.

BESTUUR
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van Activate Network te worden geraadpleegd. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. H. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van diakenen. In 2019 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. In onze nieuwsbrief wordt jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2019
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2019. De totale inkomsten bedragen € 74.894 en de uitgaven € 89.346.

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

Balans 2019

inventaris€ 15.655eigen vermogen€ 8.508
vorderingen€ 0voorziening giften€ 21.637
liquide middelen€ 19.022schulden€ 4.532
totaal€ 34.677totaal€ 34.677
Jaarcijfers 2020
Andere Link

Jaarcijfers 2018

REGGESTROOM Gemeente van JEZUS CHRISTUS in Enter en omstreken is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. Contactadres: REGGESTROOM Gemeente van Jezus Christus in Enter en omstreken, Reggestraat 85, 7468 EJ ENTER, tel. +31(0)547 382764. Emailadres: info@reggestroom.com RSIN: 819316210

Het kerkgenootschap is opgericht op 17 september 2006 en staat als kerkgenootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 08214513

DE DOELSTELLING
van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de leefregels en luidt als volgt: God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt. Jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van een levende relatie met Hem en in Hem met elkaar;

ACTUEEL BELEID EN ACTIVITEITEN:
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op de zondag. Voorbeelden van manieren waarop wordt samengekomen zijn, R-life huisgroepen, R-fire bidstonden, R-kids jeugdwerk, R-youth jongerenwerk. Daarnaast is er R-Care; pastorale zorg, schuldhulpverlening, ouderen, nieuwe Nederlanders. Verder is er onderwijs op allerlei gebied en worden activiteiten georganiseerd o.a. om te evangeliseren en de eenheid van de gemeente te versterken. Genoemde bijeenkomsten en activiteiten staan open voor zowel gemeenteleden en verdere belangstellenden lokaal, regionaal, nationaal etc.
Verder onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en -leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund. Ook nemen wij deel aan grotere bijeenkomsten, Equip’s en Conferences genaamd en organiseren regionale trainings tijden. Als gemeente hebben wij een relatie met “New Covenant Ministries International”( NCMI ), een Apostolisch team dat actief is in meer dan veertig landen wereldwijd en ons als kerk ondersteunt, helpt en bemoedigd. Daarnaast maken we onderdeel uit van Hillsong network, een wereldwijd netwerk dat kerken en individuen ondersteunt met allerlei middelen, opdat Zijn Koninkrijk op aarde meer effectief gebouwd wordt.

BESTUUR:
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, die bestaat uit tenminste drie oudsten. Indien er minder dan drie oudsten zijn, dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van het Apostolische Team van New Covenant Ministries International te worden geraadpleegdHet bestuur wordt op dit moment gevormd door dhr. E. Rahanra en dhr. H. de Wilde. De dagelijkse leiding is in handen van de oudsten bijgestaan door een team van diakenen. In 2018 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. H. de Wilde. Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern accountantskantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. In onze nieuwsbrief wordt jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd. Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag 2018

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2018. De totale inkomsten bedragen € 90.255 en de uitgaven € 100.870.

• Pastoraat en diensten betreft vergoeding oudsten en kosten zondagse samenkomsten.
• Afschrijvingskosten betreft een vast percentage afschrijving van de materiële vaste activa.
• Huisvestingskosten betreft huur van gebouwen en overige kosten gebouwen.
• Onder overige kosten vallen o.a. bureaukosten, kosten website, accountant, verzekeringen.
• Voorziening giften betreft een reservering voor ondersteuning aan derden.
• Bankkosten en rente betreft kosten bankrekening en rentekosten en –baten.

BALANS 2018

inventaris€     22.976eigen vermogen€     22.959
vorderingen€          2voorziening giften€     21.582
liquide middelen€    24.676schulden€       3.113
totaal€    47.654totaal€     47.654

 

Jaarcijfers 2020
Andere Link