Vragen over God

Is God er echt?

Meer dan een miljard mensen wereldwijd geloven en ervaren dat God een realiteit voor hen is. Velen van hen leefden jarenlang zonder God. Ze kennen dus uit ervaring het verschil tussen een leven zonder God en een leven met God: ze vinden het een verschil tussen dood en leven.

Voor deze miljoenen mensen is God degene die hen een doel geeft om voor te leven. En hij leert hen wat echt geluk en liefde is. Hij is immers de bron daarvan. Dat klinkt misschien heel vaag, als je het zelf helemaal niet op die manier ervaart. Je kunt het dan ook pas begrijpen als je God zelf leert kennen…

Ja. We weten dat God er is en dat Hij er in de toekomst zal zijn! Hij kwam naar de aarde in de gedaante van een mens en wel in de persoon van Jezus Christus. In het boek Johannes (uit de Bijbel) hoofdstuk 16, vers 28 zegt Jezus: “Ik ben van de Vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld en ga terug naar de Vader.”

Kan ik God leren kennen?

Mensen zoeken God om veel verschillende redenen. Sommigen denken dat hun zoektocht leidt tot een meer volmaakt leven of een groter gevoel van waarde. Anderen zijn op zoek naar verlossing van hun pijn en diepe verdriet. Weer anderen zijn nieuwsgierig en willen alleen uitvinden wat de waarheid is.

Wat is jouw reden? Het is goed om je bewust te zijn van je verwachtingen en wat je drijfveren zijn. Want misschien ben je op zoek naar het verkeerde. Bijvoorbeeld, misschien ben je een zoeker omdat je meer geluk wilt vinden. Maar wat nou als je God vindt, maar je levensomstandigheden worden slechter en leiden tot minder geluk? Zou je je dan bedrogen voelen? Gelovige christenen getuigen vaak van meer blijdschap, het meer tot hun doel komen, en meer waarde in hun leven. Maar bijna iedere gelovige zal ook toegeven dat ze ook perioden van teleurstelling en moeilijkheden meemaken.

Het is dus een goede vraag om aan jezelf te stellen: Waar ben ik naar op zoek? maar ook: Wat heeft God mij te bieden? Als je in God’s boek, de Bijbel leest, dan zul je ontdekken hoeveel Hij al gegeven heeft! Maar het kan zijn dat hetgeen Hij geeft, niet precies is wat jij had voorzien, wat jij had verwacht. Zie daarom uit naar het onverwachte en maak het tot je belangrijkste doel God te vinden, ongeacht wat de uitkomst zal zijn. Kortom een echte zoeker zoekt de Gever van het leven, niet alleen Zijn gaven.

Kan ik God tegenhouden?

Twee mensen die zeer veel van elkaar houden, zullen niet gaan trouwen met de intentie om elkaar na de bruiloft te negeren of te ontlopen. De trouwbelofte maakt aanpassing van persoonlijke prioriteiten noodzakelijk in het belang van de opbouw en groei van de relatie. Als het bruidspaar hun huis of woning uitkiezen en inrichten zullen ze meestal heel lang over de keuken, de meubelen, het behang en andere dingen discussiëren opdat het huis echt hun thuis wordt. Op dezelfde manier zou het absurd zijn voor een zoeker om zijn hart te openen voor God maar daarbij niet te denken aan de mogelijkheid dat God wel eens een paar meubelen zou willen verplaatsen als Hij intrekt.

Zeker, sommige mensen zijn bang dat God hun hele inrichting er uitgooit en hun hart onbewoonbaar zal verklaren. Maar niets is verder van de waarheid! God heeft ons geschapen om in relatie met Hem te staan en ook met onze naaste. Door de Bijbel verteld God ons dat Hij wil dat wij ons leven genieten op een manier die overeenkomt met Zijn doel voor ons leven.

Maar de vraag blijft: besef je dat God een krachtige aanwezigheid in je leven wil zijn en niet alleen maar een idee in je hoofd?

Vaak hebben zoekers intellectuele redenen om de waarheden van de Bijbel af te wijzen, maar in werkelijkheid zijn ze niet bereid sommige activiteiten op te geven die beledigend zijn voor God. Als dit slaat op jou dan is het belangrijk te weten dat God je aanneemt zoals je bent, Hij houd van je en Hij wil ook dat jij toestaat dat Hij je maakt zoals Hij je bedoeld heeft.

Hoe denk ik eigenlijk over Jezus?

Iemand die geestelijk op zoek is, zou kunnen denken dat hij of zij eerst moet beslissen of er wel een God is (filosofische vraag) om pas daarna uit te vinden wie Jezus is (historische vraag). Maar een andere en zo mogelijk nog spannender manier is, dit om te draaien. Veel zoekers zullen ontdekken dat als ze met de persoon Jezus te maken krijgen, ze ook de antwoorden, op de vele andere vragen die ze hebben, zullen vinden.

Is er een doel voor mijn leven?

Door Jezus te volgen en door het ontwikkelen en onderhouden van een relatie met God en ook met mensen. In het boek Mattheus (in de Bijbel) hoofdstuk 22, vers 37-40 zegt Jezus ons: ”Heb de Here, uw God, lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede even belangrijke gebod is: ‘Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.’ Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.” De Bijbel zegt: Als je als zoeker echt wil starten met de opbouw van een relatie met God, dan zul je eerst datgene moeten aanpakken wat hierbij het meest belangrijke is: overgave aan Jezus.

Denk eens na over deze realiteit: Jezus is de meest invloedrijke persoon in de geschiedenis. Een arme rondreizende prediker, zoon van een timmerman maar ook de Zoon van God, veranderde volledig de loop van de geschiedenis. Hoe kan iemand die geestelijk zoekende is Hem over het hoofd zien? Onze datum is gebaseerd op de erkenning van Jezus geboorte. Door Hem, hebben mensen de wereld geschiedenis in twee tijdperken opgesplitst “voor Christus” en “na Christus”.

Waarom is er zoveel leed in de wereld?

God heeft jou volmaakt geschapen. Waarom? Het was zijn bedoeling dat je vriendschap met Hem zouden hebben en de aarde zou beheren en verzorgen. God wil graag dat we Hem persoonlijk kennen en Hem liefhebben en daarom gaf hij jou een vrije wil, zodat je voor of tegen Hem kunt kiezen. Hij wil je niet dwingen om lief te hebben. Hij geeft je de vrijheid om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad.

Je hebt dus ook de vrijheid om anderen pijn te doen. Echt vrij zijn is verantwoordelijk zijn voor je daden, verantwoordelijk zijn tegenover elkaar. Wat is vrijheid zonder de mogelijkheid om een ander te verrijken of kwaad te doen? Als iemand zijn vrijheid wil misbruiken om een ander te beschadigen dan komt God niet automatisch tussenbeide. Ja er is veel leed in de wereld maar wie is daar verantwoordelijk voor? God gaat het altijd om de liefde. Liefde is het enige dat de moeite van het scheppen waard is.

Als ik de vrijheid heb om maar één mens lief te hebben, dan heb ik ook de vrijheid om maar één mens te kwetsen. Als ik de vrijheid om een beetje van ze te houden heb ik ook de vrijheid om ze een beetje te beschadigen. Als ik ontzettend veel van ze kan houden kan ik ze ook heel erg bezeren. God geeft mij een enorme vrijheid maar hoe ga ik er mee om?

Voor veel mensen is dit leven vervuld met pijn en lijden, maar vanuit het uitzicht op eeuwig leven is dit leven maar een klein stukje van het geheel. In de Bijbel zegt Paulus in het boek Romeinen hoofdstuk 8 vers 18: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”

Houdt God van mij?

God is in zijn hele wezen liefde, de bijbel spreekt veel over Gods liefde voor jou en over Zijn grote verlangen om je deze liefde in overvloed te geven,
in een intieme, persoonlijke relatie.

God houdt van jou, omdat Hij je gemaakt heeft naar zijn eigen beeld: creatief, intelligent, denkend en pratend, met een intense behoefte aan liefde en vreugde.

De mens lijkt sterk op God: creatief, intelligent en zelfbewust… Houd God van jou?

Ja! Kijk maar eens wat Hij deed om die liefde te tonen: “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld van de ondergang te redden. (In de Bijbel kun je dit terugvinden in het boek Johannes hoofdstuk 3, vers 16,17)

Is er eeuwig leven?

Ik hoorde eens iemand zeggen: “Mijn leven is al één en al ellende, dacht je nou werkelijk dat ik ook nog op zoek ben naar …..eeuwig leven! Toch hoor je dat mensen soms verlangen naar eeuwig leven. En dat is niet bijzonder want de Bijbel zegt: “God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd”. Ieder mens heeft een aangeboren verlangen naar eeuwig leven. Dat komt doordat God je gemaakt heeft naar zijn beeld, om eeuwig te leven. We weten wel dat iedereen ooit sterft, maar de dood blijft iets onnatuurlijks en oneerlijks over zich hebben. Omdat God ons lichaam zo gemaakt heeft, hebben wij het gevoel dat we eigenlijk eeuwig zouden moeten leven.

Toch heeft het eeuwig leven ook veel te maken met ons leven hier en nu.  Zoals de apostel Johannes dat zegt in zijn eerste brief: “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.” (Eerste brief van Johannes hoofdstuk 3 vers 14) Als je bij God hoort door je geloof in Jezus Christus, dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Dan ben je overgegaan uit de dood in het leven, het echte leven, het leven dat de moeite waard is, omdat het met God geleefd wordt. En dat leven mag nu al beginnen.

Hieronder volgen nog een aantal gedeelten uit de Bijbel die gaan over eeuwig leven. De meeste zijn uitspraken van Jezus.

Jezus zegt hierover in het boek Johannes (uit de Bijbel) hoofdstuk 6, vers 40: “Mijn Vader wil dat ieder die inziet wie Zijn Zoon is en op Hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. Ik zal hen op de laatste dag uit de dood terughalen”.

Johannes hoofdstuk 3:15  Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.

Johannes hoofdstuk 3:36  Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem.”

Johannes hoofdstuk 5:24  Het is zoals Ik zeg: Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven.

Johannes hoofdstuk 6:40  Mijn Vader wil dat ieder die inziet wie Zijn Zoon is en op Hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. Ik zal hen op de laatste dag uit de dood terughalen.”

Johannes hoofdstuk 6:47  Luister goed: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes hoofdstuk 6:54  Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal Ik op de laatste dag uit de dood terughalen.

Johannes hoofdstuk 6:68  Simon Petrus antwoordde: “Naar wie moeten wij toegaan, Here? U bent de enige Die ons over het eeuwige leven kan vertellen.

Johannes hoofdstuk 10: 27 en 28: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen.

Johannes hoofdstuk 12:50  God de Vader heeft Mij opgedragen de mensen eeuwig leven te geven. Daarom zeg Ik alleen wat mijn Vader Mij verteld heeft.”

Johannes hoofdstuk 17:2  U hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd, eeuwig leven te geven.

Galaten hoofdstuk 6 vers 8  Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft.

Eerste brief van Johannes hoofdstuk 3:15  Wie zijn broeder haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God.

Eerste brief van Johannes hoofdstuk 5:11  En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is.

Eerste brief van Johannes hoofdstuk 5:13  Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt.

Hoe kan ik mijn hart openen?

Een van de grootste angsten die mensen hebben om hun leven aan Jezus te geven en hem volledig voor hun hele leven te vertrouwen is:…………Oh help wat zou hij mij vragen om te gaan doen? Wat moet ik gaan inleveren? De angst die in ons opkomt is dat Hij ons zal vragen om datgene waar we het meest bang voor zijn te gaan doen.

En het klopt, als Jezus in je hart komt ga je dingen willen en ga je dingen uitwerken. De Bijbel zegt in het boek Filippensen hoofdstuk 2 vers 13: want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. En op het moment dat je de beslissing genomen hebt om voor Jezus te kiezen dan zul je zien dat je niets liever doet dan, wat hij je vraagt om te gaan doen. Hij verandert je willen…….. en werkt in je om je dat verlangen te geven. Dan pas kom je echt tot je doel in je leven.

Jezus zei: “Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien, dat jullie bij Mij horen” (Johannes 13:35)

God brandt met een vuur van liefde voor ons. Maar dit vuur dat ons redt van de ondergang, en dat ons wil helpen in onze nood, wil ons ook helpen ons hart te openen en te kiezen voor Hem. God heeft ons zelf de mogelijkheid gegeven om voor of tegen Hem te kiezen. Toch zal zijn Liefde overwinnen. Misschien denk je: “het klinkt te mooi om waar te zijn, ik ben wel geneigd om het te geloven maar…….” of je denkt: “het bewijs is sterk maar……..” Geef het kleine vlammetje van hoop in je hart een eerlijke kans. Het zal altijd een sprong zijn als je gaat geloven. Maar als je werkelijk je hart opent en de relatie met Hem verder gaat uitbouwen dan zul je zien dat de zekerheid van je geloof gaat groeien. Probeer gewoon met Hem te praten en Hem de vragen te stellen die je hebt.

Heb ik vergeving nodig?

Jezus Christus heeft al onze schuld en schaamte op zich genomen. Dat is de boodschap van HOOP voor jouw en mij. God heeft deze prachtige boodschap al tweeduizend jaar door de Bijbel en door mensen heen laat weerklinken.

Doe jij wel eens dingen waarvan je beseft dat ze fout zijn? Denk je wel eens aan dingen waar je je over schaamt? Als je eerlijk bent zal niemand daar nee op antwoorden. De Bijbel noemt deze verkeerde dingen zonde en geeft er ook voorbeelden van: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, liegen, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid. Voor God is iedere zonde even erg en door die zonde is er afstand (scheiding) ontstaan tussen ons en God. Geen mens kan zichzelf bevrijden van zijn zonde. We zijn daartoe eenvoudigweg niet bevoegd. God verklaart ons schuldig en alleen God kan de kloof overbruggen en ons redden.

Daarom kwam God naar ons toe door zijn zoon Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis als offer voor jouw en mijn zonden. Door de vergeving die Jezus jou aanbiedt mag je de overweldigende liefde van God ervaren. Meer dan 2000 jaar geleden is Hij gestorven aan het kruis en heeft de overwinning behaald. En nu, vandaag, op dit moment maakt Zijn bloed jou en mij nog steeds vrij. De kloof tussen God en jou is voor eens en voor altijd gedicht. Dat is het mooiste wat er is.

Wil je Zijn vergeving ontvangen, wil je Hem leren kennen? Want Hij wil jou graag kennen, Hij wil je kennen tot in het diepst van je hart. Hij houdt van je en Hij wil je overvloedig geven. Wil je Hem aannemen als jou vergever, als jou redder? Hij wacht op je antwoord zou je kunnen zeggen. Op een mysterieuze wijze is Hij van ons afhankelijk. God zegt: Ik wil graag dat je mijn liefde aanvaardt. Het is Mijn cadeau voor jou en jij die dit leest krijgt het nu, op dit moment. Wil jij het? Zet jij de stap?

Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft mag dan wel sterven maar toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. HOOP voor vandaag en voor de toekomst. Dit is het goede nieuws, dat honderden miljoenen mensen overal op aarde ervaren en op hun beurt weer aan anderen bekendmaken. Je mag een nieuw leven ontvangen, in de Geest van God. Het oude leven met zijn zonden heeft afgedaan en een nieuw leven zal in jou tot bloei komen door kracht van de Geest van God. En jij zult de vruchten ervan gaan ontdekken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Voor jezelf en voor anderen in je omgeving.

Hoe kan ik Jezus antwoord geven?

Het is niet genoeg om het intellectueel eens te zijn met Jezus’ aanspraken en beweringen. ALS je de Bijbel leest en ontdekt dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, als je hem ziet als een man die hier op de aarde rondgewandeld heeft, die een perfect leven leidde, gestorven en opgestaan is van de doden, als je dat ontdekt, DAN sta je voor de keuze om de stap te nemen om in het geloof te gaan staan en Hem te ontvangen in je leven.

Dit is een “eens en voor altijd” keuze. Er zal een nog een heel proces volgen maar het begint met jouw keuze, Hem uit te nodigen in je leven. Accepteer dat Hij jouw schuld betaalde ontstaan door jouw fouten, die je nooit zelf zou kunnen betalen. Jouw vrijmaking, jouw redding in Jezus is totaal gratis, een volledig vrij cadeau van Jezus.

Wil je Zijn cadeau voor jou?

Je kunt het eenvoudig ontvangen door tegen Jezus te zeggen: “Jezus, ik erken en beken mijn zonden en ik weet dat U er voor betaald hebt aan het kruis en ik vraag U om mijn vergever en mijn God te zijn. Het is belangrijk dat je je daadwerkelijk en persoonlijk tot Hem richt om zijn cadeau te ontvangen, want anders zal het ongeopend blijven en zul je het niet (be)leven. Maar als je dit tegen Hem zegt, en het eerlijk meent, dan mag je weten dat God je vergeven heeft en dat je Zijn kind bent.

Wat is jouw antwoord op Jezus?

In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die op Jezus antwoordden, mensen die Zijn boodschap aanvaardden (hieronder enkele uit het boek handelingen).

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 10:48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden.

Handelingen 18:8 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiers, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen.

Handelingen 19:5 En toen zij hoorden (dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus), lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Welke kerk is de juiste?

Bekijk deze vraag eens in het licht van het feit dat God een relatie met jou wil, niet je religieuze stroming. “Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u een met Hem geworden; u bent als het ware omhuld door Hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw; want in Christus Jezus zijn wij één geworden”. (Dit staat in de Bijbel in het boek Galaten hoofdstuk3, vers 26-28)

Hoe kan ik me inzetten?

Ontdek wie je bent en welke gaven en talenten jij hebt om Jezus voorbeeld te volgen. Zodat je Hem en de mensen om je heen werkelijk kunnen dienen. Het helpen van mensen in nood, vanuit Zijn liefde, is voor Jezus het allerbelangrijkste wat er is. Je hart afwenden van mensen in nood, is voor Hem het ergste wat er is…

In de Bijbel zie je steeds weer, dat God zeer waarschuwend spreekt, over mensen die wel mooie woorden hebben, maar het niet doen. Jezus zegt in de Bijbel in het boek 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 17: “Als iemand over voldoende middelen beschikt, maar zijn hart sluit voor zijn broer die hij gebrek ziet lijden, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven?” God waarschuwt hier letterlijk: “Als je je hart sluit voor een mens in nood, dan verlies je mijn liefde.”

De apostel Jakobus zegt het als volgt: “Veronderstel dat een man of vrouw in de gemeente geen kleren heeft en dagelijks honger lijdt. En iemand van u zegt tegen hen: ‘Ik wens je het allerbeste! Kleed je warm en eet maar goed!’ Maar als die persoon hen niet geeft wat ze zo hard nodig hebben, wat helpt het dan?” (Bijbelboek Jakobus hoofdstuk 2 vers15 en 16)

Er kwam eens een rijke jongeman bij Jezus, die zei: “Heer, ik doe alles wat Gods Wet van me vraagt. Is er iets wat ontbreekt?” Jezus keek Hem aan, met ogen vol liefde en zei: ‘Verkoop wat je hebt, geef het aan de armen en volg Mij. Dan zul je een schat in de hemel hebben’. De jongeman ging somber weg, want hij bezat erg veel.” (Bijbelboek Mattheus hoofdstuk 19 verzen 20 tot 22) De macht van het geld was sterker, dan zijn liefde voor God!

Jezus zei: “Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien, dat jullie bij Mij horen” (Bijbelboek Johannes hoofdstuk 13 vers 35) Jezus zei ook: “Ik was naakt en je hebt Me niet gekleed, Ik was een vreemdeling en je hebt me geen onderdak verleend, Ik had honger en je hebt Me niet gevoed. Dan zullen mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer hebben we U ooit hongerig, naakt of dakloos gezien?’ Jezus zal antwoorden: ‘Ik verzeker je: toen je niets deed voor een van deze mensen, ook al was hij onbelangrijk, toen deed je niets voor Mij!’ Daarom zul je voor eeuwig gestraft worden.” (Bijbelboek Mattheus hoofdstuk 25 versen 31 tot 46)

Breek daarom de macht van egoïsme en zet je in en gebruik je geld om mensen in nood te helpen. Laat de liefde van God in jou en door jou heen werken want Zijn liefde is de grootste kracht die er is, zijn liefde zal je oren, je ogen en je hart openen zodat je gaat zien met de ogen van Jezus, gaat horen met de oren van Jezus en gaat voelen met het hart van Jezus en bewogen om zult zijn met mensen in je omgeving. Ga iets doen! Kijk om je heen, of er mensen in nood zijn.