Waar wij in geloven

Jezus Christus als middelpunt

Hij is de reden van en voor ons bestaan. Alles is door en voor Hem geschapen. Zonder Hem heeft het leven geen zin. Hij is de enige weg tot de Vader; het is alleen door Zijn werk aan het kruis dat wij tot God kunnen naderen. Hij is het fundament, hoofd en bouwer van de kerk.

Joh 1:1-5 | Kol. 1:15-20

Bekering van zonden en geloof in Christus

Ieder mens moet zich persoonlijk bekeren van zijn zondige staat (leven zonder God) en zijn vertrouwen op Jezus Christus stellen voor zijn verlossing. Zonder deze essentiële elementen en stappen is het onmogelijk een kind van God te kunnen worden en deel uit te maken van de kerk.

Hand. 2:38 & 26:18 | Joh. 3:3 | Ef. 1:13-14

Genade alleen

Wij hebben niets gedaan en kunnen niets doen dat God’s liefde en vergeving verdient. God’s genade neemt ons aan zoals we zijn.

Ef 2:1-10 | Rom 5

Het goede nieuws

Wij geloven in het “goede nieuws” zoals dit al lang geleden door de profeet Jesaja werd geprofeteerd en door de Here Jezus zelf is bevestigd. (zie resp. Jesaja61 en Lucas 4:17-21. Wij geloven dat dit goede nieuws van Jezus Christus mensenlevens vernieuwt.

De Bijbel als richtsnoer

De Bijbel is door God geïnspireerd en is het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. De Bijbel en niet onze ervaring of samenleving bepaalt onze waarden en normen. We hebben de openbaring en leiding van God’s Geest nodig om God’s Woord te kunnen verstaan en gehoorzamen.

Ps. 119:160 | 2 Tim. 3:16 | 2 Petr. 1:21

Een leven van dankbaarheid en aanbidding

God is geweldig, groot en goed! Wij streven ernaar Hem te verheerlijken in alles wat we zijn, zeggen en doen. Met oprecht hart en enthousiasme willen wij God op allerlei verschillende en creatieve manieren loven en aanbidden.

Deut. 6:5 | Ps. 100 | Matth. 22:37 | Joh. 4:23 | Rom 12:1 | Op. 4 en 5

Een leven van Gebed

Persoonlijk en gezamenlijk gebed is van groot belang om te kunnen groeien als kind van God. Gebed betekent communiceren met God praten en luisteren!.

Matt 6:5-13 Marc. 1:5 | Marc. 11:24 | Hand 2:42 | Kol 4:2 | 1 Thess. 5:16-18

Karakter boven charisma

Wie we zijn, is belangrijker dan wat we doen. God kijkt eerst naar het hart.

Gehoorzaamheid, nederigheid, dienstbaarheid, integriteit, oprechtheid, eerlijkheid, transparantie en openheid zijn belangrijke karaktereigenschappen.

1 Sam. 16:7 | Spr. 4:23 | Matt 15:8

Gulle en blijmoedige gevers

Wij willen onze tijd, energie, talenten, geestelijke gaven, financiën en mensen inzetten om het werk van Gods Koninkrijk te kunnen verrichten.

Gen. 14:17-20 | Lev. 27:30-33 | Spr. 3:9-10 | Mal. 3:10

Vriendelijkheid, gastvrijheid en acceptatie

Wij willen dat iedereen zich bij ons welkom en geaccepteerd zal voelen.

1 Petr 4:9 | Hebr 13:1,2

Relatie boven functie

Mensen zijn in de eerste plaats waardevol om wie ze zijn en niet om wat ze doen. Wij willen vanuit gezonde en sterke onderlinge relaties samen werken in Gods koninkrijk. Om deze relaties te kunnen bouwen en ontwikkelen zijn de kleine groepen huiskringen, kinder- en jeugdclubs onmisbaar. Praktisch christen zijn en zorg voor de ander komen in de kleine groepen veel beter tot uiting.

Hand 2:42, 46

Familie van God

God is onze Vader, wij zijn Zijn kinderen en elkaars broers en zussen. De bijbel spoort ons aan om elkaar lief te hebben, elkaar te bemoedigen, elkaar te ondersteunen en elkaar op te bouwen. Zoals Jezus ons liefheeft, behoren wij elkaar lief te hebben.

Matt 22:39 | Rom. 12:10; 14:13,19 | 1 Petr 3:8; 4:8 | 1 Joh 4:11

Huwelijk en gezin

God heeft het huwelijk en gezin ingesteld. Het huwelijk is een verbond voor het leven. De seksualiteit is door God gegeven en is beperkt tot deze gehuwde relatie. God waarschuwt de mens tegen ontucht, overspel en echtscheiding en wil ons beschermen tegen pijn en verdriet.

Door persoonlijke hulp en/of onderwijs over huwelijk en opvoeding streven wij ernaar mensen te helpen gezonde huwelijken en gezinnen te hebben. We willen niet alleen de ouders helpen, maar ook de kinderen. Ze zijn even belangrijk voor ons en voor God. Vandaar de verschillende kinder- en jeugdbedieningen in de gemeente.

Gen. 2:24-25 | Spr. 5:15-19 | Hooglied 7:6-10 | 1 Cor. 7:1-5 | 1 Thess. 4:3-8 | Hebr. 13:4

Vele delen, maar één lichaam

Wij zijn allemaal anders, maar vormen samen een lichaam. Er is een verscheidenheid van talenten en gaven. God roept de één tot arts de ander tot zakenman of huisvrouw, monteur, peuterjuf, leraar, stratenmaker, chauffeur, oudste, diaken, kringleider, apostel of evangelist, enz. We kunnen niet zonder elkaar: Iedereen is even onmisbaar en heeft iets bij te dragen. We vormen samen een team. Teamwerk vergt o.a toewijding, respect, loyaliteit, openheid, onderlinge afhankelijkheid, en rekenschap en verantwoording aan anderen afleggen.

Rom. 12:3-8 | 1 Kor. 12 en 13 | Ef. 4:1-16

We zijn dienende mensen

Wij willen naar het voorbeeld van Jezus, anderen dienen en alles doen wat in ons vermogen ligt om samen de gemeente te bouwen. De weg om ergens te komen in het Koninkrijk van God is door te dienen en je onbaatzuchtig in te zetten. En Jezus deed ons dat voor Hij koos er steeds weer voor om de ander uitnemender te achten dan zichzelf.

Mat. 18:4 | Fil 2:1-5

Goed en duidelijk leiderschap

Bijbels leiderschap is dienend leiderschap. Met een nederig hart, maar ook met de autoriteit en overtuiging die God geeft aan diegene die Hij als leiders roept en aanstelt. Grote voorbeelden in de bijbel zijn Koning David en natuurlijk Jezus!

Ps. 78:72 | 1 Petr. 5:1-4

Evangelisatie en Discipelschap

Het evangelie moet overal en door iedereen aan iedereen verkondigd worden. Evangeliseren is een levensstijl. Jezus beveelt ons discipelen te maken van mensen die zich bekeren en tot geloof in Christus komen. Deze gelovigen behoren toegerust en geholpen te worden om God lief te hebben en te kunnen leven zoals Hij bedoelt. Dit is een belangrijk en langdurig proces waar wij veel tijd, energie en geduld in willen stoppen.

Matth. 28:19 | Marc. 16:15-16

Gemeentes opbouwen en stichten

Wij willen in Nederland en wereldwijd andere (bestaande) gemeenten ondersteunen, helpen en daarnaast ook nieuwe gemeentes stichten. Dit doen wij in samenwerking met andere gemeenten waarmee wij een relatie hebben. Reggestroom heeft een relatie met Activate Network daarnaast is Reggestroom een netwerk-kerk van Hillsong Network.

Hand. 14 | Ef. 4:11-13